HỢP ĐỒNG CẦM CỐ TÀI SẢN


Số. [..], ngày [..]


PHẦN 1: ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ


1. THÔNG TIN CÁC BÊN:

Bên Giữ Tài Sản:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Email:

Đại diện bởi:

Chức vụ:

(Sau đây được gọi là “Bên Cho Vay”).

Bên Gửi Tài Sản: [..]

Ngày sinh: [..] CMND/CCCD số: [..]

Số điện thoại: [..] Email: [..]

Địa chỉ hiện tại: [..]

(Sau đây được gọi là “Khách Hàng”).


Sau đây Bên Cho Vay và Khách Hàng sẽ cùng được gọi chung là “các Bên”, nhưng gọi riêng là một “Bên”.

XÉT RẰNG:

A. Bên Cho Vay và Khách Hàng đã ký kết Hợp Đồng Cho Vay Cầm Cố (sau đây được gọi là “Hợp Đồng Cho Vay Cầm Cố”)

B. Để bảo đảm nghĩa vụ thanh toán trong Hợp Đồng Cho Vay Cầm Cố, Khách Hàng chấp thuận cầm cố một tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Khách Hàng (được nêu trong Hợp Đồng Cho Vay Cầm Cố) và Bên Cho Vay chấp thuận việc cầm cố đó;

C. Các Bên, theo Hợp Đồng Cho Vay Cầm Cố, đã đồng ý rằng tài sản cầm cố sẽ được cho Khách Hàng thuê (“Yêu Cầu”);

Do đó, các Bên tại đây đồng ý ký Hợp Đồng Cầm Cố Tài Sản (sau đây được gọi là - “Hợp Đồng”) với các điều khoản và điều kiện sau:


2. NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

2.1. Để bảo đảm tính thanh khoản và khả năng thanh toán một cách hợp lệ Khoản Vay và tất cả các khoản thanh toán liên quan đến Khoản Vay, Khách Hàng tại đây đồng ý cầm cố tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Khách Hàng (như được mô tả trong Hợp Đồng Cho Vay Cầm Cố) cho Bên Cho Vay (sau đây được gọi là – “Tài Sản Cầm Cố”) để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả nợ của Khách Hàng đối với Bên Cho Vay theo Hợp Đồng Cho Vay Cầm Cố.

2.2. Hợp Đồng này gồm các phần sau:

2.2.1. Điều kiện cụ thể;

2.2.2. Các điều khoản và điều kiện chung (sau đây cũng được gọi là - “GTC”) và

2.2.3. Bất kỳ các bản phụ lục và/hoặc sửa đổi nào của Hợp Đồng được thêm vào tùy từng thời điểm.

2.3. Các thuật ngữ in hoa không được định nghĩa trong Hợp Đồng này (xuyên suốt toàn văn bản) sẽ được định nghĩa như trong Hợp Đồng Cho Vay Cầm Cố.


3. XỬ LÝ TÀI SẢN CẦM CỐ

3.1. Các Bên sau đây đồng ý rằng Tài Sản Cầm Cố sẽ được cho Khách Hàng thuê. Do đó, Khách Hàng vào thời điểm cầm giữ và quản lý Tài Sản Cầm Cố sẽ có trách nhiệm:

(a) bảo quản, quản lý và giữ gìn Tài Sản Cầm Cố trong tình trạng giống như tại thời điểm Tài Sản Cầm Cố được cho thuê bởi Bên Cho Vay;

(b) chịu bất kỳ chi phí nào phát sinh trong quá trình lưu trữ, bảo quản và quản lý Tài Sản Cầm Cố, nếu có. Nếu có bất kỳ hư hại, mất mát hoặc thiệt hại nào xảy ra đối với Tài Sản Cầm Cố vì lý do được quy định trong Hợp Đồng này, Khách Hàng sẽ phải ngay lập tức thông báo đến Bên Cho Vay bằng văn bản về rủi ro thiệt hại đối với Tài Sản Cầm Cố. Ngoài ra, Khách Hàng phải cung cấp cho Bên Cho Vay một tài sản khác có giá trị tương đương thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Khách Hàng để thay thế cho Tài Sản Cầm Cố bị hư hại;

(c) cung cấp cho Bên Cho Vay các văn bản pháp lý gốc chứng minh quyền sở hữu hợp pháp của Khách Hàng đối với Tài Sản Cầm Cố, nếu được yêu cầu. Theo đó, Bên Cho Vay có thể, nhưng không có nghĩa vụ phải lưu giữ các văn bản hoặc tài liệu chứng minh quyền sở hữu hợp pháp của Tài Sản Cầm Cố trong Thời Hạn Vay;

(d) đưa Tài Sản Cầm Cố cho Bên Cho Vay hoặc bên thứ ba được chỉ định bởi Bên Cho Vay, khi nhận được yêu cầu tương ứng của Bên Cho Vay, tại bất kỳ thời điểm nào trong Thời Hạn Vay.

3.2. Các Bên đồng ý rằng Khách Hàng sẽ thanh toán một khoản Tiền Thuê Tài Sản cho Bên Cho Vay như đã quy định trong Hợp Đồng Cho Vay Cầm Cố. Để tránh mọi hiểu lầm, Khánh Hàng sẽ cầm giữ và quản lý Tài Sản Cầm Cố miễn phí.


4. QUY ĐỊNH CHUNG:

(a) Hợp Đồng này sẽ chấm dứt hiệu lực khi Hợp Đồng Cho Vay Cầm Cố chấm dứt hiệu lực.

(b) Hợp Đồng này sẽ chấm dứt hiệu lực khi các Bên hoàn thành mọi nghĩa vụ được quy định trong Hợp Đồng. Hợp Đồng này sẽ là hợp đồng giữa các Bên về việc cầm giữ tài sản, bao gồm Các Điều Khoản Và Điều Kiện Chung tại Phần IV và phần không thể thiếu của Hợp Đồng này.


PHẦN 2: CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG (Hợp Đồng Cầm Cố Tài Sản)


5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

Ngoài các cam kết và bảo đảm cũng như các quyền và nghĩa vụ được quy định trong Hợp Đồng Cho Vay Cầm Cố, các Bên đồng ý như sau:

5.1. Bên Cho Vay có quyền yêu cầu Khách Hàng chứng minh/báo cáo tình trạng của Tài Sản Cầm Cố tại bất kỳ thời điểm nào.

5.2. Bên Cho Vay có thể yêu cầu Khách Hàng trả lại Tài Sản Cầm Cố khi có bất kỳ sự kiện nào xảy ra mà theo Bên Cho Vay, có thể gây ra thiệt hại đối với Tài Sản Cầm Cố và/hoặc khi có bất kỳ sự kiện nào xảy ra mà Bên Cho Vay có thể cho là cần thiết.

5.3. Bên Cho Vay không phải trả cho Khách Hàng bất kỳ khoản thù lao, thanh toán, chi phí nào để xử lý và quản lý Tài Sản Cầm Cố hoặc cung cấp bất kỳ lợi ích nào khác.

5.4. Khách Hàng có trách nhiệm đối với bất kỳ chi phí, nghĩa vụ nào phát sinh từ việc giữ gìn, bảo quản và sử dụng Tài Sản Cầm Cố cũng như bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến Tài Sản Cầm Cố trong thời hạn có hiệu lực của Hợp Đồng này.

5.5. Tài sản cầm cố thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Khách Hàng mà không có bất kỳ tranh chấp nào đối với tài sản đó hoặc bị kiểm soát bởi cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.


6. THÔNG BÁO

6.1. Khách Hàng tại đây thừa nhận và đồng ý chịu ràng buộc bởi và tuân thủ với Thông Báo Đến Khách Hàng trong mọi trường hợp.

6.2. Thông Báo Đến Khách Hàng hoặc các thông báo khác tương tự được Bên Cho Vay (và/hoặc bên thứ ba được bổ nhiệm bởi Bên Cho Vay) gửi liên quan tới Hợp Đồng này sẽ được coi là đã gửi cho Khách Hàng kể từ thời điểm khi cuộc gọi/tin nhắn/email được thực hiện/gửi cho Khách Hàng.

6.3. Thông Báo Đến Khách Hàng là phần không thể tách rời của Hợp Đồng này và có thể được thực hiện bởi và/hoặc thông qua các bên cung cấp dịch vụ, các đối tác được bổ nhiệm bởi Bên Cho Vay tùy từng thời điểm và có giá trị ràng buộc các Bên.

6.4. Trong trường hợp Thông Báo Đến Khách Hàng vì lý do nào đó có thể có một/một vài thông tin bị lỗi và/hoặc sai sót, Bên Cho Vay bảo lưu quyền đính chính, chỉnh sửa lại thông tin đó bằng việc gửi lại một Thông Báo Đến Khách Hàng khác trong vòng bảy (07) ngày làm việc sau đó.


7. LUẬT ÁP DỤNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

7.1. Hợp Đồng này sẽ được điều chỉnh theo pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

7.2. Trong trường hợp có tranh chấp, bất đồng, mâu thuẫn giữa các Bên phát sinh hoặc liên quan đến việc giải thích hoặc thực hiện Hợp Đồng này, một trong hai Bên sẽ giải quyết tranh chấp bằng việc thương lượng một cách thiện chí trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày thông báo bằng văn bản được đưa ra cho một Bên bởi Bên còn lại về tranh chấp, bất đồng hoặc mâu thuẫn đó. Trong trường hợp không giải quyết được thông qua thương lượng, tranh chấp sẽ được khởi kiện tại tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết.


8. HIỆU LỰC

8.1. Các Bên đồng ý rằng Hợp Đồng này sẽ có hiệu lực đầy đủ kể từ ngày Hợp Đồng Cho Vay Cầm Cố có hiệu lực.

8.2. Hợp Đồng này sẽ chấm dứt hiệu lực khi các Bên hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ trong Hợp Đồng này và Hợp Đồng Cho Vay Cầm Cố. Khi Hợp Đồng này chấm dứt, Tài Sản Cầm Cố sẽ tự động được giải phóng khỏi nghĩa vụ bảo đảm theo Hợp Đồng này. Tài Sản Cầm Cố được coi là đã được trả lại cho Khách Hàng khi Hợp Đồng này chấm dứt.

8.3. Nếu, tại bất kỳ thời điểm nào, bất kỳ quy định nào của Hợp Đồng này trở nên vô hiệu, không có hiệu lực hoặc không thể thực thi theo bất kỳ cách nào bởi quy định pháp luật của bất kỳ quốc gia và vùng lãnh thổ nào, thì tính hợp pháp, hiệu lực và thực thi của các quy định còn lại của Hợp Đồng này không và sẽ không bị ảnh hưởng theo bất kỳ cách nào.


9. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Các quy định liên quan trong Hợp Đồng Cho Vay Cầm Cố sẽ điều chỉnh bất kỳ vấn đề nào không được điều chỉnh một cách rõ ràng bởi Hợp Đồng này.THAY MẶT VÀ ĐẠI DIỆN CHO BÊN CHO VAY KHÁCH HÀNG
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG
MẠI DỊCH VỤ DIGITAL CREDIT
 
 
 
 
 
______________________ ______________________
Họ và Tên: Họ và Tên: [..] [..]
Chức vụ : Giám đốc Xác minh Yêu Cầu Vay bằng mã OTP: [..]